Van Halewijnlaan 411, 2274 TM Voorburg, Nederland
+31 0 6 50642531
info@albersendesign.com

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Albersen Design

Opslag van Klantgegevens

Albersen Design, gevestigd aan de Van Halewijnlaan 411, 2274 TM te Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar via info@albersendesign.com.

Albersen Design

Albersen Design verwerkt persoonsgegevens. We willen dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 zal voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacy wet van kracht gaan. Dit geldt ook voor ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Albersen Design verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
  • Om een offerte voor je te maken.
  • Websitepromotie.

Website

Albersen Design zal geen gegevens delen met derden.

Indien Albersen Design ontwerpen wil gebruiken ter promotie op eigen website en of sociale media, zal Albersen Design hier expliciet toestemming vragen aan de klant.

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@albersendesign.com, dan verwijderen  wij deze informatie.

Administratie van Albersen Design

Albersen Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Albersen Design) tussen zit.

De administratie van Albersen Design geschied op een lokaal beveiligd computersysteem. Jouw klantgegevens worden op generlei wijze verwerkt op internet of clouddiensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Albersen Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant bij Albersen Design zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

Delen van Klantgegevens

Albersen Design deelt geen klantgegevens met derden noch verkopen wij klantgegevens.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Albersen Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sociale Media

Op de website van Albersen Design wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld toegang tot de bedrijfspagina op Facebook of onze Google plus pagina.

Door gebruik te maken van de Facebook sociale media button kan het zijn dat Facebook gegevens verzameld van jou als gebruiker die mijn website bezoekt. Met andere woorden door via mijn website mijn bedrijfs Facebook pagina te bezoeken weet Facebook dat jij als gebruiker mijn website interessant vindt.

Partijen die ons werk her en der publiceren op sociale media kanalen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud op de eigen mediakanalen en dus ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Datalek

Indien Albersen Design constateert dat eventuele klant of persoonsdata (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Albersen Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Albersen Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@albersendesdign.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Albersen Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Albersen Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@albersendesign.com.