Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Albersen Design. Lees hierover in deze privacyverklaring.

Opslag van Klantgegevens


Albersen Design, gevestigd aan de Van Halewijnlaan 411, 2274 TM te Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben bereikbaar via info@albersendesign.com.

Albersen Design


Albersen Design verwerkt persoonsgegevens. Ik wil dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 is voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacy wet van kracht gegaan. Dit geldt ook voor mij.

Persoonsgegevens die ik verwerk


Albersen Design verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Deze gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis waarvan verwerk ik persoonsgegevens?

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
  • Om een offerte voor je te maken.
  • Websitepromotie.

Website


Albersen Design zal geen gegevens delen met derden.

Indien Albersen Design ontwerpen wil gebruiken ter promotie op eigen website en of sociale media, zal Albersen Design hier expliciet toestemming vragen aan de klant.

Daarnaast heeft mijn website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij via info@albersendesign.com, dan verwijder ik deze informatie.

Administratie van Albersen Design


Albersen Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Albersen Design) tussen zit.

De administratie van Albersen Design geschied op een lokaal beveiligd computersysteem. Jouw klantgegevens worden op generlei wijze verwerkt op internet of clouddiensten. Lees verder in mijn privacyverklaring.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar


Albersen Design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Klantgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat ik mijn boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moet hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant bij Albersen Design zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

Delen van Klantgegevens


Albersen Design deelt geen klantgegevens met derden noch verkoop ik klantgegevens. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluiten ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. Albersen Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sociale Media


Op de website van Albersen Design wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld toegang tot de bedrijfspagina op Facebook of mijn Pinterest pagina.

Door gebruik te maken van de Facebook sociale media button kan het zijn dat Facebook gegevens verzameld van jou als gebruiker die mijn website bezoekt. Met andere woorden door via mijn website mijn bedrijfs Facebook pagina te bezoeken weet Facebook dat jij als gebruiker mijn website interessant vindt.

Partijen die mijn werk her en der publiceren op sociale media kanalen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud op de eigen mediakanalen en dus ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Data lek


Indien Albersen Design constateert dat eventuele klant of persoonsdata (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zal ik de klant hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Albersen Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Albersen Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@albersendesdign.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Albersen Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig


Albersen Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@albersendesign.com.